Parteneri cu beneficiarul Asociaţia ,,Să Îmbătrânim Frumos” Bucovinapos din Vatra Dornei, în cadrul proiectului ,,Conservarea biodiversităţii în Situl Natura 2000 Rarău- Giumalău printr-un management integrat şi participativ”:

Zona Dornelor: Şcolile  Gimnaziale nr. 1, 2,4, Liceul Teoretic ,,Ion Luca”, Liceul tehnologic ,,Vasile Deac”- Vatra Dornei, Şcolile Gimnaziale Crucea şi Dorna Arini, Primăria Municipiului Vatra Dornei, Primăria Dorna Arini, Primăria Crucea;
Zona Câmpulung Moldovenesc: Colegiul Naţional ,,Dragoş Vodă”, Colegiul Silvic ,,Bucovina”, Liceul Tehnologic nr. 1, Şcolile Gimnaziale ,,Bogdan Vodă”, ,,G. Voievidca”,   ,,T. Stefanelli”- Câmpulung Moldovenesc, Şcolile Gimnaziale Stulpicani şi Pojorâta, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Primăria Stulpicani, Primăria Pojorâta.

Situl Natura 2000 Rarău-Giumalău este situat în Munţii Rarău-Giumalău, care fac parte din munţii Bucovinei, fiind situaţi în nordul Carpaţilor Orientali. Situl de importanță comunitara R0SCI212 Rarău – Giumalău are o suprafață de 2498 ha în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară.

O parte din suprafața sitului SCI Rarău – Giumalău (2157,3 ha) a fost desemnată ca și arie de protecție specială avifaunistică prin Hotărârea de Guvern 1248 / 2007, constituindu-se astfel situl Natura 2000 SPA Munții Rarău – Giumalău cu codul ROSPA0084.

Pe cuprinsul ROSCI0212 Rarău – Giumalău și ROSPA0083 Munții Rarău – Giumalău se regăsesc 5 arii protejate, după cum urmează:
1. Fânețele montane Todirescu
2. Pietrele Doamnei – Rarău
3. Codrul Secular Slătioara
4. Codrul Secular Giumalău
5. Rezervația  Științifică Peștera Liliecilor

Suprafața siturilor se suprapune în mare parte peste fondul forestier proprietate publică a statului, fiind administrat de către Direcția Silvică Suceava, prin Ocoalele Silvice.

Peisajul zonei este un peisaj natural, care în mare măsură și-a păstrat sălbăticia, fiind foarte puțin alterat de intrvenția omului. Heterogenitatea peisajelor este mare – de la pădurile de molid pur sau cu diseminări de scoruș, plop tremurător, salcie căprească sau mesteacăn, la jnepenișuri sau la covoarele alcătuite din speciile genului Vaccinium, este un mozaic coloristic al pășunilor întrerupt din loc în loc de stânci și blocuri de piatră cenușie care dau forme deosebite peisajului.

Biotopurile existente, cu o floră nealterată de factorul antropogen, posedă o microfaună bogată și variată. Situl conține un număr important de rezervații și este relativ izolat, puțin locuit, fapt ce a permis păstrarea biodiversității. Singurele activități umane ce ar putea afecta în viitorul apropiat aria, sunt suprapășunatul și activitățile de exploatare intensivă a lemnului. În prezent statutul de protecție al sitului este caracterizat de categoria IV conform clasificării  IUCN.
Pe cuprinsul siturilor se regăsesc numeroase specii de plante, nevertebrate, mamifere, amfibieni și reptile incluse in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE precum și specii de păsări enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE; datorită populației reduse de pe suprafata siturilor și a activtăților antropice nesemnificative, flora și fauna nu sunt afectate.
Pe cuprinsul siturilor se regăsesc numeroase specii de plante, nevertebrate, mamifere, amfibieni și reptile incluse în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE precum și specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE; datorita populației reduse de pe suprafața siturilor și a activităților antropice nesemnificative, flora și fauna nu sunt afectate. Administrarea suprafeței de fond forestier de pe cuprinsul siturilor se face de catre Directia Silvică Suceava, ce dispune de trei sedii de ocoale silvice dotate corespunzator cu aparatură de birou și personal responsabil cu activitățile ce se desfășoară în ariile protejate (șefi de ocol silvic, responsabili cu probleme de fond forestier și arii protejate, șefi de district silvic, pădurari).
Pentru ariile protejate de pe cuprinsul siturilor ROSCI0212 Rarau – Giumalău ș ROSPA0083 Munții Rarău – Giumalău s-au întocmit planuri de management, ce urmau a fi aprobate de către Ministerul de resort. Acțiunile permanent organizate pentru paza fondului forestier au dus la limitarea factorilor ce ar putea conduce la amenințarea habitatelor și a speciilor de faună şi floră.