Category: ANUNŢURI (page 1 of 2)

ANUNT POST VACANT DE BIBLIOTECAR ŞCOLAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

MINISTERUL   EDUCAŢIEI  NATIONALE

COLEGIUL NATIONAL „DRAGOS VODA” CAMPULUNG MOLDOVENESC

Str.LICEULUI NR.3 ,725100,CÂMPULUNG MOLDOVENESC,JUD. SUCEAVA, ROMÂNIA

Tel./Fax.0230/312080 ;  0230/312337

E-mail : colegiulnationaldragosvoda@gmail.com

                                            Nr.inregistrare: 2702 din 10.07.2017

 

ANUNT

POST VACANT DE BIBLIOTECAR ŞCOLAR
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

 1. ANUNŢ

COLEGIUL NATIONAL “DRAGOS VODA” Campulung Moldovenesc , organizează concurs în data de 10.08.2017 ora 9.00 – proba scrisa si ora 14.00 proba interviu,  pentru ocuparea postului de: Bibliotecar scolar, studii superioare, normă întreagă, perioadă nedeterminată  la CASA CORPULUI DIDACTIC “GEORGE TOFAN” SUCEAVA .

În termen de 10 zile de la anunţarea concursului, candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatul unităţii şcolare.

 

2. ÎNSCRIEREA LA CONCURS (conform art. 6. din HG-nr-286-2011)

(1) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs – la secretariatul Colegiului National “Dragos Voda” –care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) In cazul documentului (cazierul judiciar) prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor  selecţiei dosarelor de către comisia de concurs.

Pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii conform:

HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale din sectorul bugetar:

Art. 3. — Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele conditii:

 1. a) are cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba romana, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minimum 21 de ani);
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătăte corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011:

Art. 250.– Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 1. a) Pentru funcţia de bibliotecar, documentarist şi de redactor – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/ absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei, pot ocupa funcţia de bibliotecar, documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu.

– absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia biblioteconomie sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;

– pot ocupa funcţia de bibliotecar, documentarist şi de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu

– casa corpului didactic asigură coordonarea metodologică a activităţilor din bibliotecile unităţilor de învăţământ (regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic OM 5554/ 2011)

 

3. PROBE EXAMEN

Vor fi două probe (scris şi interviu – ambele fiind probe eliminatorii) şi va avea la bază bibliografia de concurs.

Art. 25. din HG-nr-286-2011— Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

 1. a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de executie;

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei “admis” sau “respins”, prin afişare la avizierul instituţiei. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

În termen de maximum 48 ore de la afişarea rezultatelor, candidaţii pot depune contestaţii la secretariatul unităţii şcolare, care vor fi soluţionate în termenii legali.

 

4. TEMATICA

 1. Teorii şi tehnici de catalogare şi indexare
 2. Ordonarea publicaţiilor în cataloage alfabetice pe nume de autori şi titlu (S.T.A.S. 8636- 70).
 3. Tipuri de documente de bibliotecă. Recunoaşterea lor.
 4. Elemente redacţionale ale unei publicaţii (carte sau serial).
 5. Prezentarea generală a ISBD. Norme. Tipuri.
 6. Zonele ISBD(M.). Reguli. Punctuaţie specifică. Surse de informare.
 7. Politicile de achiziţie
 8. Verificarea şi completarea colecţiilor.
 9. Programul de achiziţii.
 10. Surse de informare.
 11. Căile de achiziţii.

5. Evidenţa publicaţiilor. Etape.

 1. Relaţiile bibliotecii cu publicul.
 2. Înscrierea cititorilor. Tipizate folosite.
 3. Accesul la colecţii.
 4. Serviciile oferite de bibliotecă. Bibliotecarul – conduită profesională.
 5. Promovarea activităţii de bibliotecă.
 6. Conservarea colecţiilor.
 7. Informare şi documentare.
 8. Legislaţie de bibliotecă.

6. Arhiva bibliotecii

7.BIBLIOGRAFIE CONCURS

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
 2. Legea nr. 334 (r1) din 31/05/2002 Legea bibliotecilor, Text actualizat 2017, avându-se în vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005,
 3. Anexa nr. 2b) a Legii nr. 334/2002: Norme privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor şcolare
 4. Ordinul nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 5. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a Centrelor de documentare şi informare, Anexă la OMECTS nr. 5556. din 7.10.2011, Publicat în Monitorul Oficial nr. 757, Partea I, joi 27 octombrie 2011
 6. OM nr. 3328/8.03.2002, dreptul Caselor Corpului Didactic de a înfiinţa în mediul urban şi rural, CDI-uri
 7. ARGATU Daniela. Ghidul bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale, Ed.Stef, Iași, 2014

 

 

DIRECTOR,

Prof. CARP GABRIELA DORINA

PDI 2016-2021

Planul de Dezvoltare Instituțională

Descarcă aici PDI 2011-2016

 

Site dedicat proiectelor de folclor

http://folclor.dragosvoda.ro

fiți înțelegători… site-ul este încă în lucru 🙁

Hrana bucovineană - valori vitale şi etnoculturale

 

            Proiectul a fost iniţiat de un grup de elevi ai claselor a XI-a, care au avut ca parteneri DSC_3890consiliul elevilor, al părinţilor, primării, consilii locale, biblioteci, muzee şi pensiuni. Recurgând la metode ca documentarea, excursia de studiu, ancheta de teren, chestionarul şi interviul, studiul de caz, filmul, am identificat reţete vechi, am experimentat prepararea unor bucate tradiţionale, am realizat expoziţii culinare şi de fotografie, am susţinut prezentări. Am demonstrat că procedeele tehnice de preparare, materialul natural al obiectelor de bucătărie, regimul alimentar şi modul de consumare a hranei de fiecare zi şi conforme anotimpurilor, sărbătorilor şi anumitor ritualuri, comportarea la masă şi simbolurile etnosociale formează un sistem de valori strâns legate de istoria, religia şi cultura etnică a românilor.

Îndrumător: prof. Dorina GHIDEON, prof. Angelica CÂRLOANȚĂ și prof. Anca Maria NIGA

Pagina proiectului…

Descarcă dosarul proiectului

REZULTATELE Obţinute de elevii C.N.D.V.
la Simularea Evaluării Naţionale cls. a VIII -a

Vezi rezultate

Older posts